nationa logo council logo

ކޯވިޑް-19ގެ ލ.މާވަށުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޮވިޑް-19 ލ. މާވަށް، އަދާހަމަ. 15-06-2021 - 23:59
ފަރުވާހޯދަމުންދާ މީހުން

67

އަލަށް ފައްސިވީ މީހުން

5

ޖުމްލަ ފައްސިވީ މީހުން

294

އަލަށް ނައްސިވީ މީހުން

3

ޖުމްލަ ނައްސިވީމީހުން

463

އެޑްމިޓްކުރެވިފައިވާ މީހުން

1

ޖުމްލަ ރަނގަޅުވީ މީހުން

230

ޖުމްލަ ނެގުނު ސާމްޕަލް

949

ނަތީޖާ ނުލިބޭ ސާމްޕަލް

35

ނިޔާވި މީހުން

02

މުހިއްމު ނަންބަރުތަށް

އީ.އޯ.ސީގެ ހޮޓްލައިން

7948480

ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން

9401669

08:00 - 16:00

ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް

1425

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން

6800075

6800085

މާވަށު ހެލްތް ސެންޓަރ

6800075

މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6800718

މާވަށު ޕޮލިސްސްޓޭޝަން

9980065

މާވަށު ސުކޫލް

6800010

ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ގެތައް

އެޗް.ޕީ.އޭގެ އެންގުންތަށް